Pályázati kiírás

Esztergom Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére.

Pályázat Pilisszentlélek 40114/8 hrsz-ú, természetben a Hegyalja utcában található,

904 m2 alapterületíí kivett beépítetlen terület értékesítésére

Esztergom Város Önkormányzata

PÁLYÁZATOT HÍRDET

az Esztergom Város Önkormányzata tulajdonát képező Pilisszentlélek 40114/8 hrsz-ú, természetben a Hegyalja utcában található, 904 m2 alapterületú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítésére Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 9/2013.(VI.27.) esztergomi ör. számú rendelete figyelembe vételével, valamint a Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága 23 9/2018.(IV.24.) PETB határozata alapján.

 1. Ingatlan adatai:

Sor- szám

Helyrajzi szám

Megnevezés

Alapterület (m2) /övezeti besorolás/

Induló ár

Ajánlati biztosíték összege

1.

40114/8

kivett beépítetlen terület

904/Lf2

2,6

260 000 Ft

 1. Az ingatlanok jellemzői, vonatkozó építési előírások:

Az ingatlanok jelenlegi besorolása Esztergom, Pilisszentlélek helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 27/2008. (111.20.) esztergomi ör. számú rendelet:

Sorszám

Helyrajzi szám

Alapterület

(m2) /övezeti besorolás/

Kialakítható legkisebb telekméret (m2)

Max.

Építménymagassá

Beépítési százalék (%)

1.

40114/8

904/ LE

Szabadon álló

4,5

20

Licitlépcső: 10.000,- Ft

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Esztergom Város Önkormányzata Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10403648-49564948-53491232 számú számlájára kell átutalni úgy, hogy az a versenytárgyalást megelőző napon a számlán jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatba a „Pilisszentlélek 40114/8 hrsz. ajánlati biztosíték” megnevezés kerüljön beírásra. A versenytárgyaláson résztvevőknek legkésőbb a versenytárgyaláson be kell mutatni az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló hivatalos banki igazolást.

A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.

III. Az ingatlan az alábbi feltételekkel kerül értékesítésre:

A pályázat kiírójának, Esztergom Város Önkormányzatának a területre vonatkozó hasznosítási célja, hogy az ingatlanon Esztergom, Hegyvidék helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 27/2008. (111.20.) ör. rendelete szerinti beruházás valósuljon meg. IV. A részvétel további feltételei a következők:

 1. A pályázati anyaghoz csatolt regisztrációs lapon lehet jelentkezni a versenytárgyalásra. A kitöltött regisztrációs lap határidőben történő leadása a pályázati kiírásban foglaltak tudomásul vételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a versenytárgyaláson való részvételnek. A regisztrációs lapnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos címét, telefonszámát. A regisztrációs lapot az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési Osztályának Vagyongazdálkodási Csoportján kell leadni a Polgármesteri Hivatal I. emeletének 114/5., 6. irodájában.
 2. A regisztrációs lap leadásának határideje: 2018. június 29. 12 óra
 3. A versenytárgyalás ideje: a regisztrációs lap leadási határidejét követő Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság ülésén.

Helye: Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1 .)

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján — de határozatához nem kötve a versenytárgyalás időpontját követő első Képviselő-testületi ülésen hirdet eredményt.

 1. Magánszemély pályázó esetén csak a regisztrációs lapon szereplő személy, illetve személyek, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően meghatalmazást felmutató személy vehet részt a versenytárgyaláson.
 2. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles a versenytárgyaláson 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni („bejegyzés alatt” esetén az azt igazoló eredeti igazolást).

Gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Pp. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a versenytárgyaláson.

A pályázó gazdasági társaság tulajdonosának/tulajdonosainak legkésőbb a versenytárgyaláson nyilatkozni kell alTól, hogy a nyertesség esetén megkötendő adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges-e külön társasági cselekmény.

 1. 6.1. Devizabelföldi pályázó a versenytárgyaláson köteles nyilatkozatot bemutatni arról, hogy nincs köztartozása (adó-, vám- társadalombiztosítási járulék- és egyéb, az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettsége).

Devizakültčldi pályázó a versenytárgyaláson köteles nyilatkozatot bemutatni arról, hogy „a Magyar Allammal, illetve szervezeteivel szemben nincs tartozása”.

6.2. Amennyiben az ajánlattevő igazolja, hogy a köztartozás igazolása tárgyában a hatóságokhoz benyújtotta igényét, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság engedélyezheti legkésőbb a szerződéskötésig annak pótlását.

 1. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a Kiíró a versenytárgyalás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti a pályázók részére. Eredményes versenytárgyalás esetén a Kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére a versenytárgyalás eredményességének, illetve a nyertes kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza.

Az ajánlati biztosíték után a Kiíró költséget nem számíthat fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidőt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha a adásvételi szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más — a kiírónak fel nem róható - okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerződés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg.

 1. Kötelezően vállalt ajánlati kötöttség: a versenytárgyalás eredményének kihirdetését követő 60 naptári nap.
 2. A versenytárgyalás során alkalmazandó értékelési szempontok fontossági sorrendben:
  1. A megajánlott legmagasabb vételár összege pénzeszközzel.
  2. Az a) pont szerinti azonos ajánlat esetén az ingatlan vételárának egyösszegű megfizetése, vagy részletben történő fizetés esetén a rövidebb futamidő alatt történő megfizetés előnyt élvez.
  3. A versenytárgyalás nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, az értékelési szempontok alapján összességében a legjobb ajánlatot tette. Több — minden tekintetben - azonos pályázat esetén a nyertest a kiíró sorsoláson választja ki, amennyiben a pályázók között nem születik egyezség.
  4. A Kifró a versenytárgyalás nyertesével, vagy az általa létrehozott gazdasági társasággal az eredményhirdetést követően 60 napon belül adásvételi szerződést köt.
 3. Amennyiben a vételi jogot devizakülföldinek minősülő pályázó szerzi meg, abban az esetben a szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy pályázó beszerzi az ingatlanszerzéshez szükséges hatósági hozzájárulást, vagy magyar székhelyű gazdasági társaságot alapít.
 4. A Kiíró nem vállal felelősséget az ingatlanon esetlegesen húzódó nyomvonalas létesítményekért és a hozzájuk kapcsolódó műtárgyakért, a beruházást alapvetően meg nem hiúsító feltáratlan talaj szennyeződésekért.
 5. A Kiíró fenntartja jogát, hogy
  1. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a versenytárgyalás soron következő ajánlattevőjével szerződést kössön,
  2. A versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa,
  3. A versenytárgyaláson, illetve az azt követő képviselő-testületi ülésen történő eredményhirdetésen hiánypótlást írjon elő az alaki (formai) hiányosságok tekintetében,
  4. A versenytárgyalási felhívást a versenytárgyalás előtt visszavonja, melyről a felhívás közlésével megegyező helyeken hirdetményt tesz közzé.
 6. Érvényes az ajánlat, ha:
  • a regisztrációs lapot a felhívásban meghatározott határidőben nyújtották be és az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az előírásoknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre,
  • A devizabelföldi pályázó csatolta nyilatkozatát arról, hogy nincs köztartozása, kivéve a 6.2. pontban szabályozott esetben
  • A devizakülföldi ajánlattevő csatolta közjegyző előtt tett nyilatkozatát arról, hogy a Magyar Állammal, illetve szervezeteivel szemben nincs tartozása,
  • Olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek nincs a Kiíróval szemben tartozása, korábbi fizetési kötelezettségét teljesítette,

Az ajánlattevő a regisztrációs lapot szabályszerűen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerű aláírás)

 1. A pályázati kiírásban nem szereplő, az ingatlanra vonatkozó egyéb információk beszerzése a pályázó feladata, melyre a kiíró a versenytárgyalásig konzultációs lehetőséget biztosít. Az Önkormányzat az ingatlan megtekintését minden érdeklődő számára lehetővé teszi.
 2. A pályázókat Esztergom Város Önkonányzata az eredményről 8 munkanapon belül értesíti.
 3. A nyertes pályázó Esztergom Város Önkormányzatával az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül írja alá az adásvételi szerződést. Amennyiben a nyertes pályázónak felróhatóan nem történik meg a szerződés aláírása a fent nevezett időpontig, a nyertes pályázó elveszti szerződéskötési jogát és az ajánlati biztosíték összegét.

A pályázatot személyesen kell benyújtani.

A pályázatok benyújtásának helye: Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal

Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási Csoport (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. I. emelet 114/5.,6.)

A pályázati regisztrációs lapokat 2018. május 2-től 2018. június 29-ig munkaidőben lehet átvenni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. május 29. 12 óraR
egisztrációs lap: https://drive.google.com/file/d/1Zw8ygOCz8Uh2FgLaDc7yPMF4yKd7ANx_/view?usp=sharing

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága

Jegyzőkönyvi kivonat a PETB-JEÜB 2018. április 24-i együttes ülése jegyzőkönyvéből

A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénziigyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága

239/2018. av.24.) PETB határozata

Döntés a Pilisszentlélek 40114/8 hrsz,-ú, természetben a Hegyalja utcában található, 904 m2 alapterületíí kivett beépítetlen terület versenytárgyalás útján történő értékesítéséről

 1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő alábbi ingatlan értékesítésére pályázatot kíván kiírni, és jóváhagyja a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szövegét.

Sor- szám

Helyrajzi szám

Megnevezés

Alapterület (m2) [övezeti besorolás/

Induló ár

Ajánlati biztosíték összege

1.

40114/8

kivett beépítetlen terület

904/ LD

 

260 000 Ft

 1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján gondoskodjon az 1. pont szerinti pályázati kiírás hirdetményének helyi felületen történő megjelentetéséről és felhatalmazza a Polgármestert a pályázati kiírás aláírására.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: 30 nap

Facebook
Eladó vagy kiadó ingatlanok